Yiumsiri VANTANAPINDU

15.12.2015 godz. 19
Yiumsiri VANTANAPINDU
Niepamięć, 2015
Instalacja
Fotografia, tkanina, światło

Otwarcie wystawy 15.12.2015 godz. 19.00
Wystawa czynna 16-19.12.2015 w godzinach 12.00 - 21.00

*** Scroll down for English***

Ludzka pamięć sprawia, że wspomnienia zachowują swoją świeżość, czyniąc przeszłość wciąż obecną. Nigdy do końca nie przemija… Pamięć ma wartość emocjonalną, dzięki czemu jest w stanie łączyć ludzi... To ona wpływa na powstawanie społeczności i wspólnot.

Moja osobista podróż, zainicjowana właśnie tematem pamięci, skłoniła mnie do wyboru czarno -białego zdjęcia zrobionego podczas obchodów Dnia Wszystkich Świętych w Gdańsku. Przedstawia ono wspomnienie, będące próbą czynnego zachowywania pamięci o zmarłym. Starałam się uchwycić wspomnienie związane z tematyką funeralną, jednocześnie przedstawiając współczesną symbolikę i miejsce pamięci w dzisiejszym świecie. Moja praca, tak jak zatrzymane w czasie wspomnienie, to niezwykle delikatna wizja, uratowana od zapomnienia siłą ducha, religii i kultury.

Yiumsiri VANTANAPINDU (ur. 1980) – rzeźbiarka urodzona w Tajlandii, obecnie mieszka i pracuje we Francji. W swojej twórczości pracuje głównie z ceramiką, tworzy biżuterię współczesną oraz instalacje. Ukończyła HEAR (École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg) w Strasburgu na kierunku Obiekt Sztuki, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Asystowała w pracy wielu francuskim artystom oraz uczestniczyła w licznych wystawach we Francji i za granicą. 

W roku 2015 prace Yiumsiri Vantanapindu pokazywane były m.in. w: Kunstverein Freiburg (Niemcy), Pont Vauban (Francja), FRAC Alsace (Francja), Galler Studio 411 (Francja). Artystka brała również udział w następujących rezydencjach artystycznych: Institut français de Jérusalem Romain Gary oraz Bezalel Academy (Izrael, 2015), “Terre plein” St.Dié des vosges (Francja, 2014), Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (Francja, 2013).

Obecnie artystka odbywa rezydencję artystyczną w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w ramach prowadzonego od 2011 roku projektu wymian rezydencji artystycznych przez Stowarzyszenie Apollonia ze Strasburga, Miasto Strasburg, Miasto Gdańsk oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. W poprzednich edycjach w programie wymiany bilateralnej wzięli udział: Ahmet Dogan, Patrick Bogner, Jia Qiu oraz Dorothee Haller. Wśród polskich artystów, wyjeżdżających na pobyt rezydencyjny do Strasburga znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch oraz – obecnie – Grzegorz Stefański.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15.12.2015 , 19.00
Yiumsiri VANTANAPINDU

Oblivion, 2015
Installation
Photo, textile and work light

Human memory maintains the freshness of the memories and makes the past still present. It never actually fades… The memory has an emotional value, so it is able to connect people... It affects the formation of the communities.

My personal journey, initiated precisely by the theme of a memory, led me to choose a black and white picture, taken during the celebration of All Saints’ Day in Gdansk. It presents a memory, as an active attempt to preserve a recollection of the deceased. I tried to capture the memory connected to the funeral topic, while presenting a contemporary symbolism and the place of a memory. My work – suspended in time memory – is extremely delicate vision, rescued from oblivion by the force of the spirit, religion and culture.

Yiumsiri VANTANAPINDU (b. 1980) – sculptress born in Thailand, living and working in France. In her work she uses mainly ceramics, creates contemporary jewlery and installations. Graduate of Arts Object at HEAR (École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg). Assistant of many French artists and participant of numerous exhibitions in France and abroad.

In 2015, works of Yiumsiri Vantanapindu were shown in: Kunstverein Freiburg (Germany), Pont Vauban Strasbourg (France), FRAC Alsace (France), Gallery Studio 411 (France). Yiumsiri Vantanapindu took also part in the following residency programes: Institut français de Jérusalem Romain Gary and Bezalel Academy (Israel, 2015), “Terre plein” St. Dié des vosges (France, 2014), Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (France, 2013).

Currently Yiumsiri Vantanapindu is an artist on residency at Laznia Centre for Contemporary Art in Gdansk, whithin the artist residency exchange program, started in 2011 by Apollonia Association in Strasbourg, City of Strasbourg, City of Gdansk and Laznia Centre for Contemporary Art. Previous editions of this bilateral exchange program had following participants: Ahmet Dogan, Patrick Bogner, Jia Qiu and Dorothee Haller. Among Polish artists going to Strasbourg were: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch and – currently – Grzegorz Stefański.