Program Edukacyjny Alter­na­tiva 2013

W ramach pro­gramu edu­ka­cyj­nego Alter­na­tiva 2013 zapla­no­wano: opro­wa­dza­nie kura­tor­skie, spo­tka­nia przy wybra­nych obiek­tach wysta­wo­wych, wykłady edu­ka­cyjne, dys­ku­sje pane­lowe, wycieczki edu­ka­cyjne, warsz­taty edu­ka­cyjne dla mło­dzieży szkol­nej, warsz­taty edu­ka­cyjne dla 60+ oraz pro­jek­cje filmowe. 

www.alternativa.org.pl

Warsz­taty dla mło­dzieży szkol­nej ?Robot­nik Sztuki?

W ramach inter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych przez Robot­ni­ków Sztuki z PGR ART, uczest­nicy zostaną zapro­szeni na ple­ner po tere­nach po-??stoczniowych, gdzie na pod­sta­wie udo­stęp­nio­nych przez PGR foto­gra­fii Stoczni Gdań­skiej z lat 2001–2008 otrzy­mają ‘zada­nia do wykonania’.

Kalen­darz warsztatów:
Czerwiec 2013
4.06.2013 | 5.06.2013 | 6.06.2013 | 7.06.2013 | 8.06.2013 | 11.06.2013 | 18.06.2013 | 26.06.2013 | 27.06.2013

Lipiec 2013
04.07.2013 | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 25.07.2013 

Siperpień 2013
29.08.2013 

Wrzesień 2013 
10.09.2013 | 11.09.2013 | 17.09.2013 | 24.09.2013 | 25.09.2013 | 26.09.2013 

www.warsztatrobotnikasztuki.blogspot.com

Opis

W ramach inter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych przez Robot­ni­ków Sztuki z PGR ART, uczest­nicy zostaną zapro­szeni na ple­ner po tere­nach po-??stoczniowych, gdzie na pod­sta­wie udo­stęp­nio­nych przez PGR foto­gra­fii Stoczni Gdań­skiej z lat 2001–2008 będą mieli za zadanie:

– odna­le­zie­nie zmian w archi­tek­tu­rze prze­strzeni Stoczni,

– wyko­na­nie doku­men­ta­cji foto­gra­ficz­nej z zacho­wa­niem tych samych kadrów, które będą na zdję­ciach archi­wal­nych.

– Archi­walne foto­gra­fie zostaną umiesz­czone fizycz­nie w miej­scach gdzie zosta­nie odna­le­ziona zmiana w tkance Mło­dego Mia­sta, a wyko­nane cyfrowe foto­gra­fie zostaną umiesz­czone na blogu pod­czas spo­tka­nia w Kolo­nii Artystów | DOM |  na Dolnym Mieście.

Pro­jekt służy pozna­niu prze­strzeni Stoczni jako dziel­nicy leżą­cej w cen­trum Gdań­ska, Stoczni w momen­cie trans­for­ma­cji. Poczu­cie uczest­nic­twa w pro­ce­sie prze­miany tere­nów po-??stoczniowych, w tym szcze­gól­nym momen­cie uta­jo­nego ocze­ki­wa­nia na decy­zje zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów nastąpi poprzez udo­stęp­nione uczest­ni­kom nie­zbęd­nych narzę­dzi w ramach pro­jektu. Warsz­tat oparty jest na XXI wieku więc udo­stęp­niamy uczest­ni­kom naj­now­sze zdo­by­cze tech­niki, które umoż­li­wią im pozna­nie sie­bie oraz ota­cza­ją­cej ich rze­czy­wi­sto­ści. Przy oka­zji uświa­do­mimy o zagro­że­niach wyni­ka­ją­cych z nie­umie­jęt­nego posłu­gi­wa­nia się tymi narzę­dziami. Pro­ces per­cep­cji oparty będzie na wspól­nym posza­no­wa­niu dóbr doko­nań kul­tu­ral­nych, które posłużą budo­wa­niu wspól­nej plat­formy wymiany.

Czas trwa­nia jed­nego spo­tka­nia z grupą warsz­ta­tową to 5 godzin.

Ilość uczest­ni­ków w gru­pie: 10 osób

Ilość spo­tkań warsz­ta­to­wych: 20, 10 w czerwcu i 10 we wrze­śniu 2013

zgłoszenia: kolonia.artystow@gmail.com

Organizator

Instytut Sztuki Wyspa

Part­ner Pro­gramu Edukacyjnego

Kolonia Artystów